کوه آتشفشانکوه آتشفشاناین كوه آتشفشانی در نزدیكی دهج در مسیر یزد كرمان قرار دارد تصویر فوق از عكسهای ماهواره ای تهیه شده
پگاه آتشفشانی...پگاه آتشفشانی...دیو سپید پای در بند...
دماونددماوندای دیو سپید پای در بند ، ای گنبد گیتی ای دماوند
5 Rows,