آتشکده آملآتشکده آملقدمت آتشکده (های) آمل به دوران امپراطوری ساسانی برمی گردد
داستان هرازداستان هرازكـه مـــازندران شــهرمــا یاد باد هــمیشه بـر و بــومش آبـاد بــاد كه در بوستانش همیشه گل است بكـوه اندرون لالـه و سنبــل است هـوا خـوش‌گـوار ...
2 Rows,