زمستان روستای آهارزمستان روستای آهارزمستان و برف سنگین اطراف روستای آهار - 1384
شکر آب آهارشکر آب آهارشکر آب آهار
شکرآبشکرآبشكرآب در نزدیكی روستای آهار - زمستان قطر برف بیش از 1 متر
4 Rows,