دشت هویج (لواسان - افجه)دشت هویج (لواسان - افجه)دشت هویج(لواسان - افجه)
سرچشمه آبشارهای افجهسرچشمه آبشارهای افجهبا دو و نیم ساعت پیاده روی سبک از افجه یک روز اردیبهشتی رو در کنار این آبشارهای زیبا و برف های دون دون شده بگذرانید.چنانچه تمایل به میل "برف شیره"(شی...
آبشار افجهآبشار افجهبسیار زیبا وآرامش بخش
دشت هویجدشت هویجدشت هویج - منطقه لواسان - افجه
4 Rows,