آرامگاه باباطاهرآرامگاه باباطاهرباباطاهر كه حدوداً در اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم می زیسته
مقبره باباطاهرمقبره باباطاهرارامگاه باباطاهر در شمال شهر همدان در میدانی به نام وی قراردارد.بنای مقبره باباطاهر در گذشته چندین بار بازسازی شده است آخرین بار در سال 1344 باهمت انج...
باباطاهرباباطاهرآرامگاه باباطاهر و در دوردست قله الوند
3 Rows,