خرماخرمابه بار نشستن نخلستانهای خرمای فین - فین باغ شهریست که فقط خرما محصول ان است
باغستان مرکبات و خرما در جنوب استان فارسباغستان مرکبات و خرما در جنوب استان فارسبهار و انواع رایحه های خوش درختان مرکبات و زیبایی رنگ نخلستان
برداشت خرما / فینبرداشت خرما / فینفصل برداشت خرما از نخیلات فین هرمزگان
سرگذشت گلهای نر خرماسرگذشت گلهای نر خرمااز غلاف گلها یا همان تارونه عرق تارونه گرفته میشود . از خود گلها برای گرده افشانی نخیلات استفاده میشود . گرده نخل را پس از تکانیده درون یک سینی مثل قوتو با قاشق می خوریم خوشمزه است
سرآغاز خرمای شیرینسرآغاز خرمای شیرینخرمای شیرینی که شما تناول میکنید از اغاز به این شکل بوده است تا شده خرما
قارچ - مهمان بهاری نخل خرماقارچ - مهمان بهاری نخل خرمابه این قارچ در گویش محلی فین هرمزگان پنیر بن می گویند
گرده افشانی نخیلات خرماگرده افشانی نخیلات خرماگرده افشانی نخیلات خرما با دست انجام میگیرد
رطب / خرمارطب / خرمارطب میوه درخت نخل خرما است
رودخانه خرما رودرودخانه خرما رودرودخانه خرما رود، آزادشهر استان گلستان
رودخانه خرما رودرودخانه خرما رودرودخانه خرما رود، آزادشهر
پل روستای خرماپل روستای خرماپل روستای خرما
خرما،انار،پرتقال،نیلوفر،نرگس،یهو بگو بهشته کازرونخرما،انار،پرتقال،نیلوفر،نرگس،یهو بگو بهشته کازرونخرما،انار،پرتقال،نیلوفر،نرگس،یهو بگو بهشته کازرون
13 Rows,1 of 22