قله خلنوقله خلنوقله خلنو - تیغه های ژاندارک
قله خلنوقله خلنوموقعیت جغرافیائی : تک قله خلنو سومین قله مرتفع البرز مرکزی واقع در شمال شمشک و رودبار قصران از شمال به دره رودخانه وارنگرود از شرق به دشت لار و از غر...
2 Rows,