رطب / خرمارطب / خرمارطب میوه درخت نخل خرما است
1 Rows,