دشت لاله‌های واژگون رزستان دوروددشت لاله‌های واژگون رزستان دورودمنطقه رزسونه، دامنه پریزکوه، اشترانکوه دورود لرستان
صید ماهی رود کر - فینصید ماهی رود کر - فینصید ماهی کرو (karo) رود کر فین
شب های زاینده رودشب های زاینده رودمنظره زیبای پل تاریخی خواجو در شب های اصفهان
اشترانکوه دورود /  دره نی گاهاشترانکوه دورود / دره نی گاهمنطقه حفاظت شده اشترانکوه دورود / دره نی گاه
دریاچــه گهـــر دوروددریاچــه گهـــر دوروددریاچه ای طبیعی در دامنه ی اشترانکوه
183 Rows,1 of 1623