سریش - روستای دره بازسریش - روستای دره بازگیاه سریش (Eremurus)
گنجر / سریشگنجر / سریشدرختچه ای است چند ساله که تا 2 متر رشد میکند. از شیره آن که از تنه اش تراوش میشود چسب سریش درست میکنند و در کوهستان های فین و مناطقی از جنوب حاجی آباد می روید
2 Rows,