سریش - روستای دره بازسریش - روستای دره بازگیاه سریش (Eremurus)
1 Rows,