سنگواره هاعبدل شعبانیعبدل شعبانیسنگواره هااین نوع سنگواره و انواع فسیل صدفی در کوههای شمالی فین به وفور یافت میشود
سنگوارهعدنان مرادیعدنان مرادیسنگوارهوجود سنگواره در ارتفاعات
3 Rows,