آبشار شیخ علیخانآبشار شیخ علیخانشهرستان کوهرنگ، استان چهار محال و بختیاری
آبشار شیخ علیخانآبشار شیخ علیخانآبشار شیخ علیخان شهرکرد
شیر سنگی، نماد غیرت و جوانمردی در ایل بختیاریشیر سنگی، نماد غیرت و جوانمردی در ایل بختیاریروستای شیخ علیخان، شهرستان کوهرنگ، استان چهارمحال و بختیاری
3 Rows,