نقش رجبنادر چقاجردینادر چقاجردینقش رجبدر دامنه كوه رحمت آثاري متعلق به زمان ساسانيان، شامل ۴ نقش برجسته و يك كتيبه به چشم ميخورد...
1 Rows,