كوه بانوعدنان مرادیعدنان مرادیكوه بانوكوه بانو شبيه زنى است كه رو به آسمان چشم دوخته است
كوه زازعدنان مرادیعدنان مرادیكوه زازقله زاز كوهى پر از رمز و راز
كوه سهندمحمد نورمحمديانمحمد نورمحمديانكوه سهندرشته كوه سهند، عروس كوه هاي ايران
كوه پايه هاي سهند (ناخيرچي دره سي)محمد نورمحمديانمحمد نورمحمديانكوه پايه هاي سهند (ناخيرچي دره سي)نمايي از كوه پايه هاي سرسبز و پر آب كوه سهند
تپه آریایی هامهرداد زینلیانمهرداد زینلیانتپه آریایی هاتپه باستانی آریایی‌ها واقع در روستای رحمت آباد شهرستان خوانسار استان اصفهان
چرا بيشترين نقش سنگ نگاره هاي ايران، طرح روي سفالينه ها، پيكره هاي مفرغي و... بزكوهي است؟محمد  ناصری فردمحمد ناصری فردچرا بيشترين نقش سنگ نگاره هاي ايران، طرح روي سفالينه ها، پيكره هاي مفرغي و... بزكوهي است؟با توجه به اينكه سال 1394 سال بز است، شايد مناسب باشد بر چرايي بز و بزكوهي بررسي بسيار كوتاهي داشته باشيم.
رشته كوه عينالي - كوهنورديمحمد نورمحمديانمحمد نورمحمديانرشته كوه عينالي - كوهنورديكوهنوردي در ارتفاعات مشرف به تبريز
قله كوه دندمحمد نورمحمديانمحمد نورمحمديانقله كوه دندقله كوه دند در تبريز
25 Rows,1 of 323