لباس بهاریلباس بهاریپاوه شهر هزار ماسوله ایران
بلندی های دیلمان در لباس بهاربلندی های دیلمان در لباس بهاراین عکس متعلق به اطراف روستای پش از ارتفاعات دیلمان می باشد.
پاوه در لباس زمستانپاوه در لباس زمستانبا رسیدن فصل زمستان غوغای ابر و برف و هیاهوی باد بی بدیل ترین مناظر را بر بوم این طبیعت بکر می آفریند شهری با هزار پله و هزار کوچه که در آن اشکالی نام...
لباس زمستانی شاهولباس زمستانی شاهونمایی زیبای از کوه شاهو و شهر پاوه که از ارتفاعات قلعه دزده گرفته شده است دیدن این کوه زیبا و بلند در هر فصلی از سال نشان از صلابت آن دارد این سلسله ک...
لباس دخترکان کرمانجلباس دخترکان کرمانجلباس دخترکان کرمانج
لباس محلی زنان شهر رامیانلباس محلی زنان شهر رامیانلباس با توجه به خصوصیات و و یژگی هایی که دارد یکی از نمونه های عینی و مجسم فرهنگ هر جامعه است که به عبارت دیگر همواره بخشی از فرهنگ هر جامعه در لباس ه...
لباسی از ابرلباسی از ابركوههای اطراف مهریز
لباس کهنهلباس کهنه اثار به جامانده از پوست اندازی نوعی حشره
9 Rows,