آبشار در روستای مرانآبشار در روستای مرانآبشاری در دل كوه‌های منطقه تخت سلیمان و در نزدیکی روستای مران
بچه های روستای مرانبچه های روستای مرانروستای دور افتاده و به دور از تمامی امكانات در دل كوه‌های منطقه تخت سلیمان
بچه های روستای مرانبچه های روستای مرانبچه های روستای مران روستا در دل كوه های تخت سلیمان
روستای مرانروستای مرانروستای مران در دل كوه‌های تخت سلیمان (البرز غربی)
سَردَرهسَردَرهمنطق مره اسپان و زاز
مَره اَسپان، مَره گاوانمَره اَسپان، مَره گاوانغارهای شهرستان پاوه
6 Rows,