گنبد مشتاقیهگنبد مشتاقیهگنبد مشتاقیه
مشتامشتامشتا moshta نوعی وسیله صید است که از چوب و تور درست شده است
2 Rows,