آبشار روستای مصیرآبشار روستای مصیرشهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان
طبیعت بهاری روستای مصیرطبیعت بهاری روستای مصیردهستان پشت کوه شهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان
طبیعت زیبای روستای مصیرطبیعت زیبای روستای مصیردهستان پشتکوه دوم شهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان
3 Rows,