جزیره تنب بزرگ و موضوع مالکیت آنمحمد  ارجمندیمحمد ارجمندیجزیره تنب بزرگ و موضوع مالکیت آنبا توجه به ادعاهای جدید شیخ نشین امارات در مورد مالکیت جزایر سه گانه ایرانی برای خود من جالب شد که اهمیت اصلی این جزایر برای چیست . با جستجو به مطالب...
2 Rows,