بزکوهی نماد ایران باستانمحمد ناصری فردمحمد ناصری فردبزکوهی نماد ایران باستاننقش بزکوهی در سبک هنری اندیشه نگار(ایدئوگرام) نماد ایران باستان، بویژه ایلام کهن بوده است
شیر سنگی، نماد غیرت و جوانمردی در ایل بختیاریمهرداد زینلیانمهرداد زینلیانشیر سنگی، نماد غیرت و جوانمردی در ایل بختیاریروستای شیخ علیخان، شهرستان کوهرنگ، استان چهارمحال و بختیاری
نقش بزکوهی در ایران باستان، نماد آب خواهی، زایندگی، باروری و محافظت. محمد ناصری فردمحمد ناصری فردنقش بزکوهی در ایران باستان، نماد آب خواهی، زایندگی، باروری و محافظت. بیش از 90 در صد نقوش سنگ نگاره های ایران بزكوهی است و این نشان از تقدس این نماد در باور های ایرانیان باستان دارد.
کتاب: سنگ نگاره های ایران . نمادهای اندیشه نگار.                   IRAN PETROGLYPS . IDEOGRAM SYMBOLS محمد ناصری فردمحمد ناصری فردکتاب: سنگ نگاره های ایران . نمادهای اندیشه نگار. IRAN PETROGLYPS . IDEOGRAM SYMBOLS كتاب: سنگ نگاره های ایران. نمادهای اندیشه نگار. IRAN PETROGLYPS . IDEOGRAM SYMBOLS ما قصد داریم از طریق خواندن ...
5 Rows,