کبیرکوهکبیرکوهمناظر طبیعی یال جنوبی کبیرکوه
محل شهادت امیر کبیرمحل شهادت امیر کبیرحمام فین کاشان . حوضچه محل حمام گرفتن . که شد محل شهادت امیر کبیر
2 Rows,