گردنه خوش ییلاقگردنه خوش ییلاقنمایی از گردنه خوش ییلاق
گردنه شادیگردنه شادیبهشتی در غرب اصفهان
گردنه حيرانگردنه حيرانزيبايي هاي شمال ايران (گردنه حيران)
گردنه و جاده زردکمر - بلده به رویانگردنه و جاده زردکمر - بلده به رویانزردکمر یکی از روستاهای نزدیک بلده است. جاده ارتباطی بلده - رویان که یکی از جاده های بسیار دیدنی و مرتفع ایران است از این روستا شروع می شود.
گردنه تفریحی دالانی اوراماناتگردنه تفریحی دالانی اوراماناتگردنه تفریحی دالانی اورامانات ( ته ته )
گردنه کوهین - جاده قزوین رشتگردنه کوهین - جاده قزوین رشت گردنه کوهین در جاده قزوین رشت- اوایل خردادماه 1388
15 Rows,1 of 22