مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانعضویت از چهارشنبه 24 مهر 1387متولد 1352 اصفهان زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- مدرس دانشگاه متأهل و دارای سه فرزند
فرش زمرّدین بهاری
فرش زمرّدین بهاریارتفاعات سرسبز زاگرس در شمال خوزستان5.0 بر اساس 1 رای
پل شهدای لالی
پل شهدای لالیشاهکار مهندسان ایرانی بر روی دریاچه سد گتوندعلیا در شمال خوزستان5.0 بر اساس 1 رای
دریاچه سد گتوندعلیا
دریاچه سد گتوندعلیاشهرستان لالی، شمال استان خوزستان5.0 بر اساس 1 رای
ضیافت بهار
ضیافت بهارلاله زارهای دامنه های سرسبز زاگرس، شهرستان لالی، شمال خوزستان5.0 بر اساس 2 رای
آبشار نمک
آبشار نمکشهرستان خور و بیابانک، شرق استان اصفهان5.0 بر اساس 2 رای
پل مارنان
پل مارنانمعماری زیبای صفوی بر روی زاینده رود5.0 بر اساس 2 رای
پل الله وردیخان (سی و سه پل)
پل الله وردیخان (سی و سه پل)شاهکار معماری صفوی بر بستر زنده رود در قلب اصفهان5.0 بر اساس 3 رای
شب های زاینده رود
شب های زاینده رودمنظره زیبای پل تاریخی خواجو در شب های اصفهان5.0 بر اساس 2 رای
کلوسه
کلوسهروستایی آرمیده بر دامنه ارتفاعات زاگرس مرکزی در غرب استان اصفهان5.0 بر اساس 1 رای
یخچال های تابستانی
یخچال های تابستانیارتفاعات البرز مرکزی در شمال طالقان5.0 بر اساس 3 رای
شاهان کوه
شاهان کوهمرتفع ترین کوهستان غرب استان اصفهان5.0 بر اساس 1 رای
زردلیمه
زردلیمهآبشار باشکوه ناشناخته در زاگرس مرکزی5.0 بر اساس 3 رای
189 Rows,1 of 1623

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 157602شاهانکوهآبشارزیبایپونهزارتالابچغاخورسمیرمپاییززایندهرودروستایشگفتانگیزابیانهسرچشمهاصلیتونلاولکوهرنگهایآتشگاهارتفاعاتشهرافوسدامنهسرسبزطبیعتسردابرستمیدریاچهزاگرساصفهانمسابقهچادگانهونجانشهرضااسفرجانمسجدامامایرانپلخواجوبهارجنگلخوزستاندهدزگلگشتیمُنگشتمنارهعلیمیدانشهرچایارومیهشکوفههشتبهشتکاخمهمانسرایعباسیمقبرهصائبصفهپاچنارمارنانلالهواژگونآغچهجوییزاینده رودرودخانهپلاسگانبُلطاقبویینمیاندشتچهارمحال و بختیاریچمعالیهورهسامانچهارمحالتپهباستانیآریایی هارحمت آبادخوانسارطباطبایی هاکاشانپادنادهاقانآستانهیخزعفرانکوهیمناردرهشاه صفیبابارکن الدینتختفولادقلعهشاهدژآرامستانآلمالُخبهاریسرداراسعدیاسآلبالوسدکارونسهسوسنایذهخرسانکارون 3کارون 4روستاشالومنگشتمرکزیشیوندحفاظتبارجسد کارون 3شیمبارمسجد سلیمانتلهکابینرامسرمازندرانامامزادهحسینقزوینکلبهگیلانفومنطلوعخورشیدخزردریابازارمحصولاتماسولهزیباباملاهیجانمزرعهعباسجواهردهشویتله زنگشاهلولاکچرمهینآرامگاهیوسفخسروشاعرقشقاییقلهپازنپیردنگزلوخونیارکُمهونکگردنهشادیپشتفریدونشهرلنگانزمستانهشاهانکوهمکدینعلیاپشتکوهطُرزهپشندگانبهراموهرگانگوکاننازمصیرسیبکزردکوهمیلیصمصامیشیرسنگیشیخعلیخانباغرستماردلبندرخوشمیوهگاوجفتدزدارونبابااحمدآلوچهسفلیکوچعشایرپستانسبزیننُقُلبادامبهرام آبادچالچرانهگلهشبپارکناژوانپرندهمهاجرچهارباغزمستاننقشجهانکرکسدماوندنیاسررودخانسیورلارتهرانزردلیمهیخچالالبرزطالقانکلوسهسی و سهاللهوردیخاننمکلاله زارلالیگتوندعلیا