مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانعضویت از چهارشنبه 24 مهر 1387متولد 1352 اصفهان زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- مدرس دانشگاه متأهل و دارای سه فرزند
روستای سرآقاسید
روستای سرآقاسیدشهرستان کوهرنگ، استان چهارمحال و بختیاری5.0 بر اساس 2 رای
دریاچه افوس
دریاچه افوسشهرستان بویین میاندشت، غرب استان اصفهان5.0 بر اساس 2 رای
چشمه لنگان
چشمه لنگانشهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان5.0 بر اساس 2 رای
فرش زمرّدین بهاری
فرش زمرّدین بهاریارتفاعات سرسبز زاگرس در شمال خوزستان5.0 بر اساس 1 رای
پل شهدای لالی
پل شهدای لالیشاهکار مهندسان ایرانی بر روی دریاچه سد گتوندعلیا در شمال خوزستان5.0 بر اساس 1 رای
دریاچه سد گتوندعلیا
دریاچه سد گتوندعلیاشهرستان لالی، شمال استان خوزستان5.0 بر اساس 1 رای
ضیافت بهار
ضیافت بهارلاله زارهای دامنه های سرسبز زاگرس، شهرستان لالی، شمال خوزستان5.0 بر اساس 2 رای
آبشار نمک
آبشار نمکشهرستان خور و بیابانک، شرق استان اصفهان5.0 بر اساس 2 رای
پل مارنان
پل مارنانمعماری زیبای صفوی بر روی زاینده رود5.0 بر اساس 2 رای
پل الله وردیخان (سی و سه پل)
پل الله وردیخان (سی و سه پل)شاهکار معماری صفوی بر بستر زنده رود در قلب اصفهان5.0 بر اساس 3 رای
شب های زاینده رود
شب های زاینده رودمنظره زیبای پل تاریخی خواجو در شب های اصفهان5.0 بر اساس 2 رای
کلوسه
کلوسهروستایی آرمیده بر دامنه ارتفاعات زاگرس مرکزی در غرب استان اصفهان5.0 بر اساس 1 رای
192 Rows,1 of 1623

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 222719شاهانکوهآبشارزیبایپونهزارتالابچغاخورسمیرمپاییززایندهرودروستایشگفتانگیزابیانهسرچشمهاصلیتونلاولکوهرنگهایآتشگاهارتفاعاتشهرافوسدامنهسرسبزطبیعتسردابرستمیدریاچهزاگرساصفهانمسابقهچادگانهونجانشهرضااسفرجانمسجدامامایرانپلخواجوبهارجنگلخوزستاندهدزگلگشتیمُنگشتمنارهعلیمیدانشهرچایارومیهشکوفههشتبهشتکاخمهمانسرایعباسیمقبرهصائبصفهپاچنارمارنانلالهواژگونآغچهجوییزاینده رودرودخانهپلاسگانبُلطاقبویینمیاندشتچهارمحال و بختیاریچمعالیهورهسامانچهارمحالتپهباستانیآریایی هارحمت آبادخوانسارطباطبایی هاکاشانپادنادهاقانآستانهیخزعفرانکوهیمناردرهشاه صفیبابارکن الدینتختفولادقلعهشاهدژآرامستانآلمالُخبهاریسرداراسعدیاسآلبالوسدکارونسهسوسنایذهخرسانکارون 3کارون 4روستاشالومنگشتمرکزیشیوندحفاظتبارجسد کارون 3شیمبارمسجد سلیمانتلهکابینرامسرمازندرانامامزادهحسینقزوینکلبهگیلانفومنطلوعخورشیدخزردریابازارمحصولاتماسولهزیباباملاهیجانمزرعهعباسجواهردهشویتله زنگشاهلولاکچرمهینآرامگاهیوسفخسروشاعرقشقاییقلهپازنپیردنگزلوخونیارکُمهونکگردنهشادیپشتفریدونشهرلنگانزمستانهشاهانکوهمکدینعلیاپشتکوهطُرزهپشندگانبهراموهرگانگوکاننازمصیرسیبکزردکوهمیلیصمصامیشیرسنگیشیخعلیخانباغرستماردلبندرخوشمیوهگاوجفتدزدارونبابااحمدآلوچهسفلیکوچعشایرپستانسبزیننُقُلبادامبهرام آبادچالچرانهگلهشبپارکناژوانپرندهمهاجرچهارباغزمستاننقشجهانکرکسدماوندنیاسررودخانسیورلارتهرانزردلیمهیخچالالبرزطالقانکلوسهسی و سهاللهوردیخاننمکلاله زارلالیگتوندعلیاسرآقاسید