مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانعضویت از چهارشنبه 24 مهر 1387متولد 1352 اصفهان زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند
آبشار روستای پز
آبشار روستای پزارتفاعات زاگرس مرکزی، شهرستان الیگودرز، استان لرستان
طبیعت بکر زاگرس مرکزی
طبیعت بکر زاگرس مرکزیروستای پِِز علیا، بخش زلقی، شهرستان الیگودرز، استان لرستان5.0 بر اساس 1 رای
پاییز طلایی زاینده رود
پاییز طلایی زاینده رودحوالی روستای زردخشوئیه، شهرستان لنجان، استان اصفهان5.0 بر اساس 1 رای
کویر خارا
کویر خارابخش جرقویه علیا، جنوب شرق استان اصفهان5.0 بر اساس 2 رای
آسور
آسورروستایی در دل ارتفاعات سر به فلک کشیده البرز مرکزی
آبشار قلعه گردن
آبشار قلعه گردنشهرستان تنکابن، استان مازندران5.0 بر اساس 1 رای
پارک کوهستانی صفه
پارک کوهستانی صفهبام زیبای شهر اصفهان در جنوبی ترین نقطه شهر
قهرود
قهرودباغ شهری زیبا در دل ارتفاعات شمالی کرکس، استان اصفهان5.0 بر اساس 2 رای
باغ ها و بیشه زارهای حاشیه زاینده رود
باغ ها و بیشه زارهای حاشیه زاینده رودشهرستان لنجان، 40 کیلومتری جنوب غرب اصفهان
پرکستان
پرکستانروستایی آرمیده بر کرانه زنده رود، 68 کیلومتری جنوب غرب اصفهان5.0 بر اساس 2 رای
زنده رود حیات بخش
زنده رود حیات بخشحوالی روستای چم علیشاه، 70 کیلومتری جنوب غرب اصفهان
چم علیشاه
چم علیشاهروستایی بر کرانه زیبای زاینده رود، شهرستان لنجان، 70 کیلومتری جنوب غرب اصفهان5.0 بر اساس 3 رای
207 Rows,1 of 1823

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 424621شاهانکوهآبشارزیبایپونهزارتالابچغاخورسمیرمپاییززایندهرودروستایشگفتانگیزابیانهسرچشمهاصلیتونلاولکوهرنگهایآتشگاهارتفاعاتشهرافوسدامنهسرسبزطبیعتسردابرستمیدریاچهزاگرساصفهانمسابقهچادگانهونجانشهرضااسفرجانمسجدامامایرانپلخواجوبهارجنگلخوزستاندهدزگلگشتیمُنگشتمنارهعلیمیدانشهرچایارومیهشکوفههشتبهشتکاخمهمانسرایعباسیمقبرهصائبصفهپاچنارمارنانلالهواژگونآغچهجوییزاینده رودرودخانهپلاسگانبُلطاقبویینمیاندشتچهارمحال و بختیاریچمعالیهورهسامانچهارمحالتپهباستانیآریایی هارحمت آبادخوانسارطباطبایی هاکاشانپادنادهاقانآستانهیخزعفرانکوهیمناردرهشاه صفیبابارکن الدینتختفولادقلعهشاهدژآرامستانآلمالُخبهاریسرداراسعدیاسآلبالوسدکارونسهسوسنایذهخرسانکارون 3کارون 4روستاشالومنگشتمرکزیشیوندحفاظتبارجسد کارون 3شیمبارمسجد سلیمانتلهکابینرامسرمازندرانامامزادهحسینقزوینکلبهگیلانفومنطلوعخورشیدخزردریابازارمحصولاتماسولهزیباباملاهیجانمزرعهعباسجواهردهشویتله زنگشاهلولاکچرمهینآرامگاهیوسفخسروشاعرقشقاییقلهپازنپیردنگزلوخونیارکُمهونکگردنهشادیپشتفریدونشهرلنگانزمستانهشاهانکوهمکدینعلیاپشتکوهطُرزهپشندگانبهراموهرگانگوکاننازمصیرسیبکزردکوهمیلیصمصامیشیرسنگیشیخعلیخانباغرستماردلبندرخوشمیوهگاوجفتدزدارونبابااحمدآلوچهسفلیکوچعشایرپستانسبزیننُقُلبادامبهرام آبادچالچرانهگلهشبپارکناژوانپرندهمهاجرچهارباغزمستاننقشجهانکرکسدماوندنیاسررودخانسیورلارتهرانزردلیمهیخچالالبرزطالقانکلوسهسی و سهاللهوردیخاننمکلاله زارلالیگتوندعلیاسرآقاسیداسالمخلخالغارآملشکوهعلیشاهلنجانپرکستانزندهبیشهقهرودکوهستانگردنتنکابنآسورفیروزکوهکویرخاراجرقویهزردخشوئیهپززلقیالیگودرزلرستان