نادر چقاجردینادر چقاجردیعضویت از چهارشنبه 10 شهريور 1389davasaz.blogfa.com
كاخ اردشير ساساني فيروز آباد
كاخ اردشير ساساني فيروز آبادكاخ اردشير ساساني با ابعاد ۵۹ در ۱۲۵ متر كه نخستين بناي تاق دار ساساني محسوب مي شود، در دو کيلومتري شمال شهر فيروزآباد قرار دارد.
شیرین خفته (بانوی خفته)
شیرین خفته (بانوی خفته)هنگام حرکت به سمت کرمانشاه در مسیر صحنه به بیستون و از فاصله ۱۰ کیلومتری بیستون، کوه بیستون و صخره های پشت آن تصویر جالبی را در ذهن انسان تداعی میکنند. دست طبیعت صخره ها را به شکل یک زن که به به پشت بر روی زمین خوابیده درآورده است.
چشمه بل - كاني بل
چشمه بل - كاني بلچشمه بل كه در محل و زبان كردي به نام كاني بل معروف است و احتمالا نام خود را از خداي آب بابليان باستان كه بل نام داشت گرفته است،
چهارطاقی جره
چهارطاقی جرهچهارطاقی (آتشگاه) بالاده یا جره با ارتفاع ۱۴ متر بر بالای تپه ای مرتفع در شمال شرقی شهر بالاده قرار گرفته است که یکی از پنج آتشکده ساخته شده توسط مهرنرسی وزیر بهرام دوم در مسیر فیروزآباد به بیشاپور میباشد.
نقش برجسته و کتیبه سرمشهد
نقش برجسته و کتیبه سرمشهدبر صخره های مشرف بر روستای سرمشهد، نقش برجسته زیبا و بزرگی از بهرام دوم، پنجمین شاه ساسانی در حال مبارزه با دو شیر نر حک شده است. در این نقش برجسته بهرام دوم در حال مبارزه با دو شیر نر و حفاظت از همراهانش دیده میشود. یکی از شیرها در مقابل بهرام بر زمین افتاده و دیگری نیز که در حال حمله به شاه است، شمشیر بهرام را در سینه خود میبیند.
برج میلاد در شب
برج میلاد در شببرج میلاد در شب
جزیره شیدوار (مارو)
جزیره شیدوار (مارو)جزیره شیدوار (شیدوَر)، در بین مردم محلی به جزیره مارو معروف است و ظاهرا این نام را از تعداد زیاد مارهای کوچک سمی به رنگ سیاه گرفته است.3.0 بر اساس 1 رای
کاخ ساسانی سروستان
کاخ ساسانی سروستانکاخ ساسانی سروستان در ۷.۵ کیلومتری جنوب شهر سروستان در استان فارس قرار دارد.
کوشک اردشیر ساسانی
کوشک اردشیر ساسانیبا توجه به شواهد و بقایای مخروبه بناهای باقیمانده در دشت پُشت پَر (بُزپَز یا بسپر) ، شهری بزرگ با معماری خاص زمان ساسانیان قرار داشته که احتمالا با شهرهای واقع در مسیر فیروزآباد به بیشابور در ارتباط بوده است. مشهود ترین نمونه از بقایای این شهر باستانی، بقایای بنایی ساخته شده از قلوه سنگ است که به کوشک اردشیر ساسانی معروف میباشد.
گور دختر
گور دختربنای گور دختر بسیار شبیه به بنای آرامگاه کورش کبیر است، به گونه ای که شاید بتوان آنرا مینیاتوری از آن و یا مدل و الگویی اولیه ای برای آن بنا نامید.
آبشار سمیرم
آبشار سمیرمآبشار سمیرم در ۴ کیلومتری شرق شهر سمیرم واقع بوده و از بلندترین و زیباترین آبشارهای استان اصفهان میباشد.
نقش قندیل
نقش قندیلنقش قندیل در فاصله ۸۵۰ متری شمال غرب روستای قندیل و ۶ کیلومتری شهر قائمیه (چنار شاهیجان) از توابع کازرون در استان فارس قرار دارد.
30 Rows,1 of 323

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 83584كنگاورمعبدآناهيتاچشمهدیوآسیابلاربیستونبانوشیرینخفتهتخت جمشيدنقش رجبكوه رحمتساسانيانكتيبهاوپرتسمنانمازندرانسنگدهخروسرخدههیکوغارقوریقلعهروانسرپاوهشاهورودخانهدانیالسلمانشهرتنگهدارخشکسراچالوسنوشهرکرشاهیبادرودابوزیدآبادکاشاننایبحسینکاشیآبشارشاهاندشتجادههرازملکبهمنظلماتپارکملیکویرگرمسارمرنجابآتشکدهسنگیدارابنیایشگاهآذرخشمهرپرستانساسانیانچالنخجیردلیجانافشاندلیچایشوشترخوزستانكارونبندمیزانگرگرشطیطقوسفیدآبنقشبرجستهسراببهرامنورآبادممسنیکازرونفارسمیلاژدهادیمهآزادکعبهزرتشتقندیلقائمیهچنارشاهیجانشاهپوردومسمیرماصفهانگوردخترپُشتپَربُزپَزبسپرتنگارمدشتستانبوشهرکوشکاردشیرساسانیکاخسروستانجزیرهشیدوارشیدوَرمارولاوانبندرنخیلوگلجالیزیریشبزاُرمکبرجمیلادشبسرمشهدبالادهکرتیرچهارطاقیآتشگاهجرهبلكانيهجيجسيروانکرمانشاهانصحنهکرمانشاهفرهادفيروزاردشيركاخساساني
دوست های من (5)نمای ایران (مدیر)محمد رفیعیفرصاد حیدریحسن جعفریراهنمای نمای ایران