عدنان مرادیعدنان مرادیعضویت از پنجشنبه 15 مرداد 1388دبیر آموزش و پرورش عکاس نویسنده و شاعر دوستدار طبیعت و عکاسی از مناظر ساکن پاوهphotopaveh.mihanblog.com
گیوە هورامی
گیوە هورامیکلاش هورامی5.0 بر اساس 3 رای
زعفران کوهی
زعفران کوهیزعفران گیاهی است پایا با ارتفاع تقریبا ۳۰ سانتیمتر که دارای برگهای دراز و سبز مانند تره است ...4.3 بر اساس 3 رای
پاوە
پاوەپاوە شهر کوەها و چشمەها و درەها4.3 بر اساس 3 رای
كوه زاز
كوه زازقله زاز كوهى پر از رمز و راز4.3 بر اساس 4 رای
معمارى هورامان
معمارى هورامانمعمارى روستاهاى هورامان5.0 بر اساس 2 رای
درياچه سد داريان
درياچه سد دارياندرياچه سد داريان5.0 بر اساس 4 رای
کوە آتشگا
کوە آتشگاکوە آتشگا5.0 بر اساس 3 رای
آبشار ساتيارى
آبشار ساتيارىآبشار روستاى ساتيارى4.7 بر اساس 3 رای
آبشار دودان
آبشار دوداندودان نام روستايى زيبا در بخش باينگان از توابع شهرستان پاوه5.0 بر اساس 3 رای
سراب روانسر
سراب روانسرسراب یاوری روانسر5.0 بر اساس 1 رای
آبشار پاوه رود
آبشار پاوه رودیکی از چشم نواز ترین و خوش نواترین تصاویر و مویسقی ها چشم انداز ریزش آب و صدای آبشار است5.0 بر اساس 2 رای
پاوه
پاوهچشم انداز پاوه در هنگام غروب5.0 بر اساس 2 رای
145 Rows,1 of 1323

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 88040پاوهاورامانشاهوبلندترینقلهغربایرانبهاردلکشمعماریپلکانیکوههایمرخیلبوزینبزرگترینشهرجهانآبشارزیبایدشهجادهتوریستینودشهکوهآتشگاهدوقلویشولخهشهریهزارانماسولهویژهسرابروانسرهزارمساجدروستایزلانگلالخانقاهزاولینماییپاییزیپانوراماییزیبازازهیرویشمشیرلباسزمستانیخانگاخانقاهدریبرپوششگیاهیشیلماوبقعهمتبرکهسلطاناسحاقهجیجزعفرانمحلیخانگازمستانبلوطوزنامامزادهسیدعبیداللهروستاینمایبیرونیآرامگاهعبیداللهدرهرودبازمسجدسنگیهَورامانوراشهرستانوَنزاوَلیسنگوارهنوریاوسفیدباینگانانارهَنارشیپورینوسودصخرهرخسارهمرانغاراسباندربقدیمیمراسمسماعدراویشتکیهقادریکلاشگیوهصنایعدستیچوخهرانکشوشمیچنارستانمسابقهبهاریگلنِجارلالهرنگینشببنفشهشکوفهارغوانریواسانگورسیاهپاییزبابونهقارچمیرزاعبدالقادردخمههفتسوارانبارگاهداوودکوسوارلشکرگاهرودخانهسیروانتاقبستانمدرسهعمادالدولهجامعاهل سنتکرمانشاهواژگوننمرئاوناناویژهداریاننرگس تلانهزرینچیاگیاهانمعطرصنایع دستیسبد بافیمولویروارشرکاندَرَنیشهژالهتابستانویمیرانارستانصندوقچهبهشتآتشگایاوریباينگاندودانگَردهسدداريانمعمارىهوراماپاوەکوهی