عدنان مرادیعدنان مرادیعضویت از پنجشنبه 15 مرداد 1388دبیر آموزش و پرورش عکاس نویسنده و شاعر دوستدار طبیعت و عکاسی از مناظر ساکن پاوهphotopaveh.mihanblog.com
كوه بانو
كوه بانوكوه بانو شبيه زنى است كه رو به آسمان چشم دوخته است5.0 بر اساس 2 رای
گل هاى بهارى
گل هاى بهارىگل هاى بهارى5.0 بر اساس 1 رای
آبشار ملاندر
آبشار ملاندرآبشارهای شهرستان پاوە5.0 بر اساس 2 رای
تاريكه بازار
تاريكه بازاربازار سرپوشيده و سنتى كرمانشاه5.0 بر اساس 2 رای
سبد بافه
سبد بافهارغوان یکی از زیباترین درخت های منطقە هورامان و پاوە است...5.0 بر اساس 2 رای
بازار سنتی توپخانه کرمانشاە
بازار سنتی توپخانه کرمانشاەبازار میوە و ترە بار سنتی کرمانشاە5.0 بر اساس 3 رای
آیین سقز چینی
آیین سقز چینیآیین سقز چینی5.0 بر اساس 3 رای
سفید کوە
سفید کوەسفید کوە - شاهنشین4.6 بر اساس 5 رای
گیوە هورامی
گیوە هورامیکلاش هورامی5.0 بر اساس 3 رای
زعفران کوهی
زعفران کوهیزعفران گیاهی است پایا با ارتفاع تقریبا ۳۰ سانتیمتر که دارای برگهای دراز و سبز مانند تره است ...4.3 بر اساس 3 رای
پاوە
پاوەپاوە شهر کوەها و چشمەها و درەها4.3 بر اساس 3 رای
كوه زاز
كوه زازقله زاز كوهى پر از رمز و راز4.5 بر اساس 4 رای
153 Rows,1 of 1323

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 106285پاوهاورامانشاهوبلندترینقلهغربایرانبهاردلکشمعماریپلکانیکوههایمرخیلبوزینبزرگترینشهرجهانآبشارزیبایدشهجادهتوریستینودشهکوهآتشگاهدوقلویشولخهشهریهزارانماسولهویژهسرابروانسرهزارمساجدروستایزلانگلالخانقاهزاولینماییپاییزیپانوراماییزیبازازهیرویشمشیرلباسزمستانیخانگاخانقاهدریبرپوششگیاهیشیلماوبقعهمتبرکهسلطاناسحاقهجیجزعفرانمحلیخانگازمستانبلوطوزنامامزادهسیدعبیداللهروستاینمایبیرونیآرامگاهعبیداللهدرهرودبازمسجدسنگیهَورامانوراشهرستانوَنزاوَلیسنگوارهنوریاوسفیدباینگانانارهَنارشیپورینوسودصخرهرخسارهمرانغاراسباندربقدیمیمراسمسماعدراویشتکیهقادریکلاشگیوهصنایعدستیچوخهرانکشوشمیچنارستانمسابقهبهاریگلنِجارلالهرنگینشببنفشهشکوفهارغوانریواسانگورسیاهپاییزبابونهقارچمیرزاعبدالقادردخمههفتسوارانبارگاهداوودکوسوارلشکرگاهرودخانهسیروانتاقبستانمدرسهعمادالدولهجامعاهل سنتکرمانشاهواژگوننمرئاوناناویژهداریاننرگس تلانهزرینچیاگیاهانمعطرصنایع دستیسبد بافیمولویروارشرکاندَرَنیشهژالهتابستانویمیرانارستانصندوقچهبهشتآتشگایاوریباينگاندودانگَردهسدداريانمعمارىهوراماپاوەکوهیکوەسقزچینیویژنبازارتوپخانهکرمانشاەسبدتاريكهملاندربهارىكوهبانو
دوست های من (22)هادی کرایینمای ایران جمال زعیمی یزدیمحمد غریب معاذی نژادمهدی مخلصیانرضا  دولتیعبدل شعبانیمحمد رزازاننجمه فرشیفرصاد حیدریمحمد نورمحمديانمظفر کشاورزمحمدیانمحمد  ارجمندیمحمد رفیعیعلی  امیرپوربابک ارجمندیعطاءاله بليده ئياسماعیل شریفیحامد محمدیعبداللا کمالیمریم محمدی ساردو