عدنان مرادیعدنان مرادیعضویت از پنجشنبه 15 مرداد 1388دبیر آموزش و پرورش عکاس نویسنده و شاعر دوستدار طبیعت و عکاسی از مناظر ساکن پاوهphotopaveh.mihanblog.com
بازار سنتی توپخانه کرمانشاە
بازار سنتی توپخانه کرمانشاەبازار میوە و ترە بار سنتی کرمانشاە5.0 بر اساس 3 رای
آیین سقز چینی
آیین سقز چینیآیین سقز چینی5.0 بر اساس 3 رای
سفید کوە
سفید کوەسفید کوە - شاهنشین4.6 بر اساس 5 رای
گیوە هورامی
گیوە هورامیکلاش هورامی5.0 بر اساس 3 رای
زعفران کوهی
زعفران کوهیزعفران گیاهی است پایا با ارتفاع تقریبا ۳۰ سانتیمتر که دارای برگهای دراز و سبز مانند تره است ...4.3 بر اساس 3 رای
پاوە
پاوەپاوە شهر کوەها و چشمەها و درەها4.3 بر اساس 3 رای
كوه زاز
كوه زازقله زاز كوهى پر از رمز و راز4.5 بر اساس 4 رای
معمارى هورامان
معمارى هورامانمعمارى روستاهاى هورامان5.0 بر اساس 2 رای
درياچه سد داريان
درياچه سد دارياندرياچه سد داريان5.0 بر اساس 4 رای
کوە آتشگا
کوە آتشگاکوە آتشگا5.0 بر اساس 3 رای
آبشار ساتيارى
آبشار ساتيارىآبشار روستاى ساتيارى4.7 بر اساس 3 رای
آبشار دودان
آبشار دوداندودان نام روستايى زيبا در بخش باينگان از توابع شهرستان پاوه5.0 بر اساس 3 رای
148 Rows,1 of 1323

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 91538پاوهاورامانشاهوبلندترینقلهغربایرانبهاردلکشمعماریپلکانیکوههایمرخیلبوزینبزرگترینشهرجهانآبشارزیبایدشهجادهتوریستینودشهکوهآتشگاهدوقلویشولخهشهریهزارانماسولهویژهسرابروانسرهزارمساجدروستایزلانگلالخانقاهزاولینماییپاییزیپانوراماییزیبازازهیرویشمشیرلباسزمستانیخانگاخانقاهدریبرپوششگیاهیشیلماوبقعهمتبرکهسلطاناسحاقهجیجزعفرانمحلیخانگازمستانبلوطوزنامامزادهسیدعبیداللهروستاینمایبیرونیآرامگاهعبیداللهدرهرودبازمسجدسنگیهَورامانوراشهرستانوَنزاوَلیسنگوارهنوریاوسفیدباینگانانارهَنارشیپورینوسودصخرهرخسارهمرانغاراسباندربقدیمیمراسمسماعدراویشتکیهقادریکلاشگیوهصنایعدستیچوخهرانکشوشمیچنارستانمسابقهبهاریگلنِجارلالهرنگینشببنفشهشکوفهارغوانریواسانگورسیاهپاییزبابونهقارچمیرزاعبدالقادردخمههفتسوارانبارگاهداوودکوسوارلشکرگاهرودخانهسیروانتاقبستانمدرسهعمادالدولهجامعاهل سنتکرمانشاهواژگوننمرئاوناناویژهداریاننرگس تلانهزرینچیاگیاهانمعطرصنایع دستیسبد بافیمولویروارشرکاندَرَنیشهژالهتابستانویمیرانارستانصندوقچهبهشتآتشگایاوریباينگاندودانگَردهسدداريانمعمارىهوراماپاوەکوهیکوەسقزچینیویژنبازارتوپخانهکرمانشاە
دوست های من (21)هادی کرایینمای ایران جمال زعیمی یزدیمحمد غریب معاذی نژادمهدی مخلصیانرضا  دولتیعبدل شعبانیمحمد رزازاننجمه فرشیفرصاد حیدریمحمد نورمحمديانمظفر کشاورزمحمدیانمحمد  ارجمندیمحمد رفیعیبابک ارجمندیعطاءاله بليده ئياسماعیل شریفیحامد محمدیعبداللا کمالیمریم محمدی ساردو