آرتیمامحمد  ارجمندیمحمد ارجمندیآرتیماآرتیمای دریاچه ارومیه یكی از بهترین آرتیماهای جهان می باشد . استفاده اصلی آرتیما در پرورش ماهیها بخصوص ماهین زینتی می باشد.آرتیما بصورت تخمهای ریزی با...
1 Rows,