آهنگر 85 ساله تفرشیاحسان شاهوردی آهنگر 85 ساله تفرشی یك دكان آهنگری در بازار تفرش یك آهنگر به نام آقارضا (سمت راست) كه 85 ساله می باشد چنان با قدرت كار می كند كه آدم فكر می كند جوان است . خودم نتوانستم ...
1 Rows,