هم آوایی!نجمه فرشینجمه فرشیهم آوایی!زیتون و حلقه ی گل، نمادهای صلح و آشتی و عشق ،و آسمان نماد فراسوهای ذهن و دل! هم آواییشان زیباست.
1 Rows,