ائل گلي (شاه گلي)محمد نورمحمديانمحمد نورمحمديانائل گلي (شاه گلي)ائل گلي (شاه گلي) يكي از مهمترين گردشگاه هاي شهر تبريز مي باشد.
پارک ائل گولیجمال زعیمی یزدیجمال زعیمی یزدیپارک ائل گولیعلی رغم اینکه یکی از دوستان (افسانه ابری لاهیج) مطلب کاملی در ارتباط با این مجموعه زیبا ثبت نموده اند مناسب دیدم یکی از تصاویری که خودم (در آذر ماه 88...
3 Rows,