سنگ آرزوسپيده اصلانسپيده اصلانسنگ آرزوکوه گاوازنگ زنجان، مجموعه ائل داغي، قله سنبله.
قله كيامكي (كمچي داغي)محمد نورمحمديانمحمد نورمحمديانقله كيامكي (كمچي داغي)قله كيامكي به ارتفاع 3347 متر.
ائل گلي (شاه گلي)محمد نورمحمديانمحمد نورمحمديانائل گلي (شاه گلي)ائل گلي (شاه گلي) يكي از مهمترين گردشگاه هاي شهر تبريز مي باشد.
پارک ائل گولیجمال زعیمی یزدیجمال زعیمی یزدیپارک ائل گولیعلی رغم اینکه یکی از دوستان (افسانه ابری لاهیج) مطلب کاملی در ارتباط با این مجموعه زیبا ثبت نموده اند مناسب دیدم یکی از تصاویری که خودم (در آذر ماه 88...
5 Rows,