طبیعت ایلامسمیرا  شهریاری گرائیسمیرا شهریاری گرائیطبیعت ایلامرودخانه ورازان در طاقدیس سمند
آثار تمدن ایلام کهن در سنگ نگاره های دهتلخرم رفیعی خرم رفیعی آثار تمدن ایلام کهن در سنگ نگاره های دهتلیکی از مهمترین اقوامی که هنگام ورود آریایی ها به ایران در ایران زندگی می کردند ایلامی ها بودند. ایلامی ها چندین قوم بودند که از سه، تا هزار سال قبل...
3 Rows,