سنگ نگاره های دهتل- بستكخرم رفیعی خرم رفیعی سنگ نگاره های دهتل- بستكدهتل Dehtal یکی از روستاهای شهرستان بستک Bastak ازتوابع استان هرمزگان است که دارای سنگ نگاره های petroglyphs فراوان و با قدمت کهن است. نگارنده از طریق...
1 Rows,