جنگل تاشتهمهدی بایجنگل تاشتهجنگل دره ملا یا تاشته در 2 کیلومتری جنوب شهر رامیان و در مسیر جاده رامیان - شاهرود قرار دارد
1 Rows,