رقص  های آیینی یا جادویی- 2 .Religious Dancings محمد  ناصری فردمحمد ناصری فردرقص های آیینی یا جادویی- 2 .Religious Dancings نقش رقص های آیینی، نمادهایی برای بیان مفاهیم و اندیشه ها. تكه سفالی كه بر آن انسان هایی در حال اجرای مراسم آیینی اند، با پیامی همگون نقش سنگ نگا...
رقص آیینی یا جادویی .Religious Dancing محمد  ناصری فردمحمد ناصری فردرقص آیینی یا جادویی .Religious Dancing بوم هایی با نقش های رقص آیینی، یكی در ایران(تیمره) و دیگری در جمهوری آذربایجان (قوبستان) ، آنها از بهترین منظرگاه های رصد گذشته های دور فرهنگ های ملل...
2 Rows,