جوشقان قالينجمه فرشینجمه فرشیجوشقان قاليورودي شهر جوشقان قالي بانويي پرتلاش و راست قامت را به تصوير ميكشد.
1 Rows,