جویبارنجمه فرشینجمه فرشیجویبار(گز یده ای از كتاب پیامبر نوشته ی جبران خلیل جبران) اما تو ای دریای بزرگ! ای مادر خفته ! تو ای دریای بزرگ كه جویبار و رود، آرامش و آزادی خود ...
محمد  ارجمندیمحمد ارجمندی" گوپی " زنده زای جویبارهای ایراناگر اهل آكواریوم و نگهداری ماهیهای زینتی هستید ، احتمالا با نام "گوپی" آشنایی دارید . گوپی نوعی ماهی زنده زاست كه طول بدن آن به 5 تا 9 سانتیمتر بر حس...
2 Rows,