سر در مسجد حظیرهسعید موحدی سعید موحدی سر در مسجد حظیرهموقعیت مكانی : مسجد حظیره درضلع شرقی خیابان امام خمینی ، محله پیر برج واقع شده است . بانی : مسجد حظیره از اموال حاجی شمس الدین محمد بن زین الدی...
1 Rows,