خالص مثل دریامحمد رزازانمحمد رزازانخالص مثل دریادر نمازم جریان دارد ماه ، جریان دارد طیف . سنگ از پشت نمازم پیداست...
1 Rows,