غار خفاش دهلرانمحمد رزازانمحمد رزازانغار خفاش دهلراناين غار در 3 کيلومتري شمال شرقي شهر دهلران در دامنة کوه مشرف به دره و چشمه‌هاي آب گرم دهلران واقع شده است. اين غار به علت زندگي ميليون‌ها خفاش در داخل آن، به غار خفاش معروف شده است. خفاش‌هاي آن از نوع دم‌دار و بزرگ هستند. اين غار دهليزهاي وسيعي دارد که عمق بعضي از قسمت‌هاي آن به 400 متر مي‌رسد.
غار خفاشمحمد رزازانمحمد رزازانغار خفاشاين غار در 3 کيلومتري شمال شرقي شهر دهلران در دامنة کوه مشرف به دره و چشمه‌هاي آب گرم دهلران واقع شده است. اين غار به علت زندگي ميليون‌ها خفاش در داخل آن، به غار خفاش معروف شده است. خفاش‌هاي آن از نوع دم‌دار و بزرگ هستند. اين غار دهليزهاي وسيعي دارد که عمق بعضي از قسمت‌هاي آن به 400 متر مي‌رسد.
غار خفاش حبیب علیمرادیحبیب علیمرادیغار خفاش غارخفاش غارخفاش یکی ازپدیده های نادر طبیعی کشور و حتی در بین کشورهای منطقه است که حدود 1 کیلومتر از چشمه های آبگرم فاصله دارد.این غار طبیعی که حدود 2...
خفاش های دم موشیمحمد  ارجمندیمحمد ارجمندیخفاش های دم موشی این خفاش ها دمی دراز و باریك دارند كه حداكثر یك سوم آن را پرده دمی پوشانده. این دم به عنوان حس لامسه، به خصوص زمانی كه حیوان از عقب به داخل شكاف های...
خفاش سبیل دار Myotis mystacinus محمد  ارجمندیمحمد ارجمندیخفاش سبیل دار Myotis mystacinus خفاش سبیل دار یكی از كوچك ترین خفاش های ایران است. گوش ها متوسط و باریك اند، گوشك از نصف طول گوش بلندتر است و نوك تقریبا تیزى دارد. پرده بالى ت...
5 Rows,