منطقه خلشکوه، بخش عمارلو،شهرستان رودبارعلی  خرمکوهیعلی خرمکوهیمنطقه خلشکوه، بخش عمارلو،شهرستان رودبارخولشكوه نام منطقه اي خوش آب و هوا در دل سلسله جبال البرز است كه در حريم مراتع روستاهاي خرمکوه و کلیشم واقع شده است.
1 Rows,