درياچه (شوره زار) اروميهمحمد نورمحمديانمحمد نورمحمدياندرياچه (شوره زار) اروميهاين شوره زار زماني درياچه اي زيبا و پر آب بود...
گل راميان گلستانفرج الله خیریگل راميان گلستاندرياچه اي طبيعي با بستر آهكي و آب جوشان در كف درياچه
4 Rows,