کتیبه اورارتویی رازلیق - سراببابک ناصری مغانلو بابک ناصری مغانلو کتیبه اورارتویی رازلیق - سراباین کتیبه در حدود یک کیلومتری شمال غرب روستای دیزج سفید از توابع دهستان رازلیق ودر حدود 12 کیلومتری شمال شهر سراب واقع شده است این کتیبه در کادری سنگی...
سنگ نبشته اورارتروی رازلیقرضا پورلطفیسنگ نبشته اورارتروی رازلیق(سنگ نبشته اورارتویی رازلیق ) برای دستیابی به این كتیبه تاریخی باید از روستای رازلیق عبوركرده و به روستای دیزج سفید رسید . سنگ نبشته در روی صخره ای...
2 Rows,