نقش رجبنادر چقاجردینادر چقاجردینقش رجبدر دامنه كوه رحمت آثاري متعلق به زمان ساسانيان، شامل ۴ نقش برجسته و يك كتيبه به چشم ميخورد...
نقش رجبمحمد رزازانمحمد رزازاننقش رجبكتیبه ای در نقش رجب
نقش رجبمحمد رزازانمحمد رزازاننقش رجبكتیبه ای در نقش رجب
3 Rows,