بزرگترین دره ی  رشته کوه الوندرحیم زیوریرحیم زیوریبزرگترین دره ی رشته کوه الونددره مراد بیگ بزرگترین دره ی موجود در رشنه کوه الوند است که در جنوب شهر همدان واقع شده است.
رشته كوه عينالي - كوهنورديمحمد نورمحمديانمحمد نورمحمديانرشته كوه عينالي - كوهنورديكوهنوردي در ارتفاعات مشرف به تبريز
فرشته نگهبانغلامحسین محبیفرشته نگهبانتاق بستان - تاق بزرگ
رشته کوه شیر کوهسعید موحدی سعید موحدی رشته کوه شیر کوه قسمتی از رشته كوه شیر كوه یزد شامل قله شیر كوه 4075 آسمان نما 3850 و برفخانه 4000 متر از پلیس راه شهر تفت
4 Rows,