شهر قدمگاه رضویمرتضی کاشفی مرتضی کاشفی شهر قدمگاه رضویقدمگاه در دامنه جنوبی کوهستان “بینالود” در میان کاسه ای که از پیوستن دو تپه به وجود آمده و رو به دشت نیشابور قرار گرفته است. باغ قدمگاه ، از سمت جنوب ...
شهر قدمگاه رضویمرتضی کاشفی مرتضی کاشفی شهر قدمگاه رضویدر معماری ایرانی نحوه ورود به فضاهای مذهبی یا زیارتی، متفاوت از نحوه ورود به باغ های است. برای ورود به مکان های زیارتی، زائر به صورتی تدریجی از پیش فض...
3 Rows,