بقعه بابا رکن الدینمهرداد زینلیانمهرداد زینلیانبقعه بابا رکن الدینعارف شهیر قرن هشتم در تخت فولاد اصفهان
بقعه سید رکن الدینسعید موحدی سعید موحدی بقعه سید رکن الدینموقعیت مكانی: بقعه سید رکن الدین درمحله وقت الساعت در خیابان مسجد جامع ، کوچه وقت الساعت واقع شده است منابع تاریخی : بنا به گفته احمد کاتب بانی م...
گنبد فیروزه ای سید رکن الدین یزدسعید موحدی سعید موحدی گنبد فیروزه ای سید رکن الدین یزدگنبد بقعه سد رکن الدین یکی از زیبا ترین گنبد های ایران در خیابان مسج د جامع یزد قرار دارد
3 Rows,