مسجد ریگ رضوانشهرحسن حاتمی مسجد ریگ رضوانشهرمسجدی تاریخی مربوط به دوره تیموری می باشد كه بر اثر هجوم شنهای روان در زیرمرحوم سید حسین هاشمی احیا گردید و در این مسجد 3 قبر مربوط به كمال الدین و جم...
مسجد ریگسعید موحدی سعید موحدی مسجد ریگاین مسجد در ضلع جنوبی خیابان قیام ، محله مصلی واقع گردیده است . مسجد مذكوردرسده‌ هشتم هجری توسط معین الدین اشرف احداث گردید . منابع تاریخی: مس...
2 Rows,