نقش هاي متعدد زيگورات در مركز ايران ( تيمره) همگون با سازه هاي نيايشي جهان !محمد  ناصری فردمحمد ناصری فردنقش هاي متعدد زيگورات در مركز ايران ( تيمره) همگون با سازه هاي نيايشي جهان !سنگ نگاره ها، كهن ترين آثار بجا مانده از بشرند كه عمر بعضي از آنها در ايران به 40000 سال مي رسد؟!
1 Rows,